مجموعه حماسه - 9 جلد

شعر: مهدی وحیدی صدر

مجموعه حماسه به عنوان حماسه زنده کننده خاطرات تلخ و شیرین روزهای مقاومت و پایداری است که می کوشد تا گوشه ای از حماسه سازی های مردمی را به تصویر بکشد. این مجموعه به صورت شعر و برای کودکان و نوجوانان تهیه شده است.

حماسه 1 - بهترین حضور

حماسه 2 - دریای احساس

حماسه 3 ـ سرفه های بی پایان

حماسه 4ـ چشم های آسمانی

حماسه 5 ـ سنگر سازان

حماسه 6 ـ روز امتحان

حماسه 7 ـ زنگ آخر

حماسه 8 ـ پوتین های خالی

حماسه 9 ـ مهربان تر از خورشید


630,000 ریال