از علم مدرن تا علم دینی- دفتر دوم - چشم انداز دینی دانش طبیعی

داود فاضل فلاورجانی

این انگاره که علوم طبیعی حاصل تجربۀ انسان ها و فارغ از پیش فرض هاست باعث شده تا تصور شود نظریات مطرح در این علوم، توصیف واقعیتِ صرف است و هرگونه تلقی دینی از این علوم ناممکن است. کتاب پیش رو با تبیینِ نقش عوامل تأثیرگذار بر نظریات علوم طبیعی و با هدف شکستن تابوی علم تجربی می کوشد مقدمه ای باشد برای ارائۀ الگوی علم طبیعی با وصف دینی برای دوران گذار به تمدن نوین اسلامی.

398 صفحه / رقعی


قیمت : 2,400,000 ریال 3,000,000 ریال