پرواز تا بی نهایت/ بال های پرواز 2 - کشش محبوب

علامه مصباح یزدی

بـی شـک محـبت نقشی اساسی در حیـات فـردی و اجتماعی دارد و عامل اساسی شکل گیری روابط و پیوندهای انسانی است. اطاعت، بندگی و سرسپردگی به خداوند نیز ریشه در محبت به او دارد و نقش محبت به خداوند در راهیابی به مدار هدایت و نیل به سعادت دنیوی و اخروی محوری است. بر این اساس حضرت آیت الله مصباح یزدی پانزده گفتار اخلاقی خود را به بررسی چند روایت با محوریت محبت به خداوند اختصاص داده اند. در چند گفتار آغازین، چیستی و مفهوم محبت و راه ها و موانع آن، نقش حب ذات در پیوندها و دوستی ها، چیستی محبت به خداوند و نقش آن در تقرب به او، مراتب و معیارهای محبت به خداوند و سـیر تکاملی آن، گونه ها و انواع محـبت به خداوند، راه های تحصیل محبت به خداوند و آثـار و بازتاب های آن و جلوه های رفتاری و انگیزشی محبت به خداوند و دنیا بررسی شده است.
در ادامه نیز سازوکارهای انجام تکالیف و وظایف و ضرورت برنامه ریزی برای انجام تکالیف، تزاحم تعلقات دنیوی با محبت به خداوند و جهاد در راه او و نیز دوستی های سازگار و ناسازگار با دوستی خدا و همچنین دافعة متناسب با محبت به خدا و نقش دشمنی با دشمنان خدا در جلب محبت خدا ارائه شده است. پایان بخش مباحث این مجموعه راهکار پایایی محبت به خداوند، نشانه های محبت راستین به خدا در روایات و از جمله دوستی با مؤمنان فقیر و ویژگی های دوستی برای خدا و نیز جایگاه محبت به اولیای خدا و پیروی از آنان و آفات محبت به خداست.

264 صفحه / وزیری


قیمت : 1,520,000 ریال 1,900,000 ریال