فلسفه تاریخ در قرآن

جواد سلیمانی

دانش فلسفه نظری تاریخ به پرسش های مهم بشر درباره مسائلی چون ماهیت، قانونمندی و عوامل محرک تاریخ، ادوار و جهت حرکت تاریخ، و غایت حرکت آن پاسخ می دهد. در این پژوهش، دیدگاه قرآن مجید درباره برخی از مسائل مهم فلسفه نظری تاریخ بررسی شده است. مسائلی همچون: دلایل قرآنی قانونمندی تاریخ، نقش قوانین الهی در حرکت تاریخ، فرضیه تکامل در تاریخ، تفسیر غلبه حق بر باطل در تاریخ، و سیمای جامعه بشری در فرجام تاریخ.

فهرست:

مقدمه

فصل نخست: مفاهیم، مبانی و مباحث مقدماتی
نگاهی به منابع فلسفه تاریخ در قرآن
ماهیت تاریخ
تحریر محل نزاع
ثمره بحث اصیل یا اعتباری بودن جامعه
نظریه های چهارگانه اصالت فرد یا جامعه
طرح دیدگاه علمای اسلامی
نقد و بررسی دلایل قرآنی طرف داران اصالت جامعه
مفهوم علم تاریخ
مفهوم فلسفه تاریخ
مفهوم فلسفه تاریخ در کتاب حاضر
نگاه قرآن به تاریخ

فصل دوم: قانونمندی تاریخ
مفهوم شناسی سنت
مفهوم شناسی انواع تصادف
عدم ملازمه میان قانونمندی تاریخ و اصالت فلسفی آن
نظریات منکران قانونمندی تاریخ
نظریات موافقان قانونمندی تاریخ
بررسی و نقد نظریات موافقان قانونمندی تاریخ
ادله قرآنی قانونمندی تاریخ

فصل سوم: ویژگی های قانون های الهی حاکم بر تاریخ
بررسی نظریات در باب رابطه قانونمندی تاریخ و آزادی انسان ها
نقد نظریه اول و دوم
آزادی انسان در تاریخ از منظر قرآن
رابطه قانونمندی و پیش بینی در تاریخ

فصل چهارم: مراحل و جهت حرکت تاریخ
مراحل حرکت تاریخ
بررسی و نقد دیدگاه ها
جهت حرکت تاریخ

فصل پنجم: عوامل محرک تاریخ
مفهوم عوامل محرک تاریخ
طرح دیدگاه ‏‏ها

فصل ششم: تفسیر حرکت تاریخ در پرتو جریان نزاع حق و باطل
مفهوم حق و باطل
اصل غلبه حق بر باطل
گستره غلبه حق بر باطل
تفسیرهای غلبه اهل حق بر اهل باطل
فرایند برخورد حق و باطل
طبایع، مناسبات و فرجام نزاع حق و باطل
نسبت نزاع حق و باطل با نظام اسباب و مسببات

فصل هفتم: فرجام تاریخ
نگاهی به نظریات فیلسوفان معاصر
دیدگاه قرآن مجید
برخی اوصاف عصر ظهور

خاتمه
منابع
نمایه ها

وزیری / 374 صفحه


قیمت : 1,552,000 ریال 1,940,000 ریال