فقه سیاست خارجی و روابط بین الملل - مفاهیم، مبانی، اصول و قواعد

قاسم شبان نیاء رکن آبادی

کتاب پیش رو، به عنوان اولین اثر از مجموعه «فقه سیاست خارجی و روابط بین الملل»، متکفل بیان مباحث مقدماتی ورود به این عرصه پژوهشی است. مفاهیم، مبانی، اصول و قواعد فقهی، به عنوان چهار محور اصلی این کتاب، چارچوبی از یک منظومه ارائه می دهد که با بهره گیری از آن می توان به حل مسائل حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل به شیوه استنباط فقهی دست یافت.

216 صفحه / رقعی


قیمت : 1,280,000 ریال 1,600,000 ریال