سند مطالعات امنیت ملی - پیامدهای رشد جمعیت جهان بر امنیت و منافع برون مرزی ایالات متحده

هنری کیسینجر - ترجمه:هادی عرب

هنری کیسینجر، نظریه پرداز و سیاستمدار آمریکایی، سند راهبردی NSSM 200 را در سال 1974به منظور کنترل جمعیت جهان در راستای منافع برون مرزی ایالات متحدة آمریکا طراحی کرد. این سند، پس از تصویب در سال 1975، با مدیریت ایالات متحده، در کشورهای مختلف جهان اجرا شده است. چگونگی استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان های بین المللی و خصوصی، آموزش و اقناع مسئولان ملی و بومی، ضمیمه کردن برنامه های کاهش جمعیت با برنامة توسعة کشورها، تربیت نسل های آینده، استحالة فکری و فرهنگی جوامع، سرمایه گذاری بر آموزش و اشتغال زنان به طور خاص، به کارگیری روش های کاهش جمعیت متناسب با اقتضائات بومی هر کشور و با قابلیت به روزرسانی، انجام پژوهش های تخصصی و بینارشته ای، حمایت های مالی، علمی، فرهنگی، رسانه ای، آموزشی و... متناسب با شرایط هر کشور به صورت جداگانه، و استفاده از ساختارها و کارکنان بومی کشورها، از جمله سیاست ها و دستورالعمل های درنظرگرفته شده در این سند است. افزون بر این، به کارگیری نهادهای نظامی برای نظارت بر عملکرد سازمان های مجری و کشورهای هدف، به روشنی بیانگر یک جنگ جمعیتی تمام عیار مبتنی بر این سند در جهان است. درمجموع، این سند بر آن است تا به رهبری ایالات متحده و با استفاده از همة ظرفیت ها در سطوح مختلف، با تبدیل کردن موضوع کاهش جمعیت به خواست درونی جوامع و دولت ها، جمعیت جهان را ابتدا در افقی 25ساله و سپس در طول قرن 21، به صورت کاملاً هوشمند و در راستای منافع آمریکا کاهش دهد.

284 صفحه/ وزیری


قیمت : 1,440,000 ریال 1,800,000 ریال