جامعه در المیزان

صادق گلستانی

کتاب زندگی بودن قرآن کریم، شناخت اجتماعی مبتنی بر وحی را ضرورت می بخشد. بر این اساس علامه طباطبایی به پشتوانة گستره و عمق دانشیِ خود، حوزه های مختلف زیست جمعی را بر مدار منظومة وحیانی، تحلیل کرده است و مسیر روشنی برای اندیشه ورزی اجتماعی و نظریه پردازی در باب کنش های اجتماعی و پیامدهای آن از منظر معرفت وحیانی، فراروی متفکران اجتماعی گشوده است.

350صفحه/ وزیری


قیمت : 2,080,000 ریال 2,600,000 ریال