بررسی الگوهای حکومت اسلامی منهای ولایت فقیه

سیّد محمد هادی پیشوانی

مهم ترین مبنای جریان روشنفکری در عرصۀ دین پژوهی، «اسلام منهای روحانیت» است؛ نظریه ای که مبتنی بر رد «روش فقاهتی» حوزه های علمیه بوده و ترکیبی از رویکردهای «نوسلفی» در جهان اسلام و مکاتب سوسیالیستی و لیبرالیستی غربی است. ویژگی مشترک الگوهای حکومت اسلامی برآمده از این روش های دین پژوهی، «نفی نظام امامت شیعی» و در ادامه «نفی نظریۀ ولایت فقیه» است.

412صفحه/ وزیری


قیمت : 2,640,000 ریال 3,300,000 ریال