شناخت کلیسای کاتولیک

جواد باغبانی- عباس رسول زاده

* اثر شایسته تحسین در هفدهمین دوره کتاب سال حوزه (1394) *
مسیحیت و اسلام از ادیان توحیدی و ابراهیمی اند و متون مقدس هر دو دین شامل پیام های مشترکی در موضوعات اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی است. قرآن کریم پیروان این ادیان را به تعامل با یکدیگر در توحید و خداپرستی فراخوانده است. از آنجا که سخن گفتن درباره فرق های یک دین بدون سخن گفتن از اصل آن دین ممکن نیست، بخشی از مباحث این مجموعه درباره اصل مسیحیت است.

فهرست :

مقدمه
درس اول: پیشینه مسیحیت
درس دوم: بنیان گذار مسیحیت (1)
درس سوم: بنیان گذار مسیحیت (2)
درس چهارم: رسـولان
درس پنجم: پولـس
درس ششم: کتاب مقدس مسیحیان (1)
درس هفتم: کتاب مقدس مسیحیان (2)
درس هشتم: کلیسـا
درس نهم: کلیسای کاتولیک
درس دهم: پدران کلیسا
درس یازدهم: شوراهای کلیسایی
درس دوازدهم: اعتقادنامه ها
درس سیزدهم: هفت آیین مقدس (1)
درس چهاردهم: هفت آیین مقدس (2)
درس پانزدهم: روزه، صدقات و قبله
درس شانزدهم: دعا و زیارت
درس هفدهم: اعیاد و یادبودها در کلیسای کاتولیک
درس هجدهم: روحانیت و رهبری کلیسای کاتولیک
درس نوزدهم: تثلیث
درس بیستم: گناه، توبه و عصمت در کلیسای کاتولیک
درس بیست ویکم: اخلاق مسیحی
درس بیست ودوم: حکمت و فلسفه مسیحی
درس بیست وسوم: هنر در کلیسای کاتولیک
درس بیست وچهارم: عرفان و رهبانیت
درس بیست وپنجم: عارفان، قدیسان و راهبان نام ‏آور
درس بیست وششم: عرفان و نظام‏های رهبانی
درس بیست وهفتم: جنگ و خشونت در مسیحیت
درس بیست وهشتم: جنگ های صلیبی
درس بیست ونهم: کلیسای کاتولیک و تفتیش عقاید
درس سی ام: کلیسای کاتولیک و اصلاحات
درس سی ویکم: کلیسای کاتولیک و مدرنیسم
درس سی ودوم: تبشیـر
درس سی وسوم: آخرت شناسی (1)
درس سی وچهارم: آخرت شناسی (2)
پیوست ها


140,000 ریال