فقه نظام اقتصادی اسلام ج1

محسن اراکی

نیاز های نامحدود انسان از یک سو، و محدودیت منابع تأمین این نیاز ها از سوی دیگر به دو ضرورت اصلی در زندگی و رفتار فردی و اجتماعی انسان منجر شده است:
1. در کشاکش تعارض نیاز ها و محدودیت منابع چه روشی می تواند در تأمین خواسته های انسان و فراهم ساختن زندگی خوب برای وی بهترین باشد؛
2. ضرورت اندازه گیـری و تأمیـن منـابع و بـرنامه ریـزی برای بهره برداری بهتر از آنها، یا به بیان دیگر، بهتر تولید کردن و نیز بهتر مصرف کردن.
به نظامی اقتصادی نیازمندیم که پاسخگوی این دو ضرورت باشد.


قیمت : 123,500 ریال 130,000 ریال