فلسفه سیاسی اسلامی در غرب

محسن رضوانی

* برگزیده کتاب سال حوزه *

کتاب پیش روی، نخستین اثری است که مطالعة فلسفة سیاسی اسلامی در غرب را می کاود. نویسنده، با صورت بندی آثار اندیشمندان غربی در چهار رهیافت تاریخی، تفسیری، انتقادی و توصیفی؛ نگرش های مختلف دربارة ماهیت و محتوای فلسفة سیاسی اسلامی را با نگاهی جدید به سه مبحث فلسفة سقراطی، آموزه های اسلامی و فلسفة سیاسی بررسی می کند.

این کتاب پایان نامه دکترای نویسنده بوده و برگزیده کتاب سال حوزه است. در فصل نخست به تاریخ و صورت بندی اثر اشاره شده است که در آن به تاریخ مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب و صورت بندی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب اشاره شده است. مطالعه تاریخی فلسفه سیاسی اسلامی از بخش های دیگر این کتاب است که به فلاسفه غربی که در ارتباط با فلسفه سیاسی اسلامی کار کردند، اشاره شده است. فصل سوم مطالعه تفصیلی فلسفه سیاسی اسلامی است که به اساتید بزرگی در این فصل اشاره شده و فصل چهارم مهم ترین مطالعه انتقادی فلسفه سیاسی اسلام است. مطالعه فلسفه سیاسی اسلام در غرب مربوط به دوره معاصر به ویژه نیم قرن اخیر از بخش های دیگر این کتاب است که در این زمینه اندیشمندان غربی آثار متعددی داشتند که عمده آنها نیازمند محافل علمی و نقد و بررسی است. با بررسی آثار می توان چهار رهیافت تاریخی، تفسیری، انتقادی و توصیفی را شناسایی و صورت بندی کرد. رهیافت تاریخی نخستین رهیافتی است که اعتقاد به اصالت فلسفه سیاسی اسلامی ندارد و بر اساس این رهیافت فیلسوف اسلامی نقشی در تولید فلسفه سیاسی ندارد، بلکه مقلد آموزه های اسلامی و متاثر از آن است. مشکل اصلی ره یافت تاریخی صرفا فهم نادرست آموزه های اسلامی نیست، بلکه در مورد فلسفه سیاسی نیز فهم ناقص و عمدتا با واسطه و متاثر از ره یافت مدرن دارد. ره یافت انتقادی با نقد ره یافت تفصیلی به نفی فلسفه سیاسی اسلامی می رسد که می کوشد که خود را مجزا از دو رهیافت پیشین بداند و در نهایت پیوند مشترکی با رهیافت تاریخی پیدا می کند. بخش پایانی رهیافت توصیفی است که آخرین رهیافتی است که استقلال و موضوع مشخص و منسجم ندارد.


قیمت : 960,000 ریال 1,200,000 ریال