آموزش عقاید

3-1

این کتاب شامل مجموعه اى از درس هاى کلامى حضرت استاد است که در سه بخشِ خداشناسى ، راهنماشناسى و فرجام شناسى تنظیم شده است.

بخش های مختلف کتاب حاضر با ترتیبی منطقى تنظیم شده و علاوه بر این هر بحث تقریباً به طور مستقل و بی نیاز از ارجاع به مباحث بعدى مطرح گردیده است. هم چنین عبارات این کتاب، ساده و روشن اند و در متن از کاربرد اصطلاحات پیچیده و تعابیر دشوار پرهیز شده است و اثبات مطالب با استفاده از دلیل هاى متقن، به دور از توضیحات زاید و ملال آور صورت گرفته است. این ویژگى ها موجب شده که این اثر، کتابی شایسته و مناسب تدریس گردد.

از دیگر ویژگى هاى این کتاب ارزنده آن است که: نکات مهم بعضى دروس، در درس هاى بعدى تکرار شده و مورد تأکید قرار گرفته است. هم چنین حضرت استاد در هر بحث شبهات مطرح شده درباره آن را بررسى و نقد کرده اند. در پایان هر درس نیز پرسش هایى درباره مطالب مهم آن ارائه گردیده است

555 صفحه / وزیری جلد سخت


قیمت : 1,600,000 ریال 2,000,000 ریال