نظام حکمت صدرایی تشکیک در وجود

عبدالرسول عبودیت

* کسب رتبه از هفتمین همایش کتاب سال حوزه *

کتاب حاضر بخشی از مجموعه نظام حکمت صدرایی است که شامل بخش های اصالت وجود، تشکیک در وجود، اتصاف ماهیت به وجود، وجود رابط معلول، وحدت یا کثرت موجود، تطابق عوالم وجود، حرکت، کیفیت ربط سیال به ثابت، کیفیت ربط حادث به قدیم، مراتب ادراک، اتحاد عالم و معلوم، وجود ذهنی، جوهر و عرض، صورت و ماده است. به علاوه بخش های دیگری در زمینه مباحث خداشناس و معرفة النفس و دین شناسی فلسفی و احیانا بخش هایی در زمینه معرفت شناسی.

این مجموعه به منظور معرفی حکمت صدرایی ارائه می شود و مخاطبان آن کسانی هستند که در حد کارشناسی ارشد الهیات اند یا الهیات شفا یا اشارات یا نهایة الحکمة را به پایان رسانده اند و فی الجمله با مسائل مطرح در فلسفه اسلامی و نیز با اصطلاحات آن آشنایند و قصد ورود به حکمت متعالیه را دارند.

هدف از این مجموعه این است که مخاطبان مذکور بتوانند مقصود صدرالمتألهین را، در مسائل نامبرده، به خوبی دریابند و تا حدی با سابقه مسئله و سیری که منجر به طرح مسئله شده است آشنا شوند و در ضمن ، این نظام حکمی را در ساختاری منسجم به نحوی که روابط مسائل مطرح در آن حتی الامکان قابل درک باشد، فراگیرند.

کتاب حاضر، از 1 مدخل ، 3 بخش و 9 فصل به شرح زیر تشکیل شده است:

***مدخل: تشکیک چیست؟
فصل اول: تشکیک چیست؟

***بخش اول: تشکیک در ذاتی یا ماهیت
فصل دوم: تصویر مسئله مورد نزاع در تشکیک ماهیت
فصل سوم: استدلال فیلسوفان مشائی بر امتناع تشکیک در ماهیت
فصل چهارم: استدلال حکمای اشراقی بر تشکیک در ماهیت
فصل پنجم: نظر صدرالمتألهین در تشکیک در ماهیت

***بخش دوم: تشکیک در عرضی یا مفهوم
فصل ششم: تفسیر غیر مشهور از تشکیک در عرضی
فصل هفتم: تفسیر مشهور از تشکیک در عرضی

***بخش سوم: تشکیک در وجود
فصل هشتم: تصویر مدعا در تشکیک در وجود
فصل نهم: استدلال بر تشکیک در وجود

280 صفحه / وزیری


قیمت : 896,000 ریال 1,120,000 ریال