سیمای سرافرازان جلد اول

علامه مصباح یزدی

کتابِ پیش روی، بخشی از مباحث اخلاقی استاد فرزانه، حضرت آیت الله محمدتـقی مصباح یـزدی «دامت برکاته» در ترسـیم ویژگی های ارزشمند شیعیـان واقعی و مؤمنان راستین است. در هشت گفتار آغازین کتاب، چندین روایت به خصلت ها و ویژگی های مؤمنـان و شیعیـان واقعی اشاره شده و در گفتـارهای بعد، بخش اول خطبـة امیـر مؤمنان، علی(ع) دربـارة ویژگی ها و نشانـه های شیعیـان واقـعی و پرهیزکاران، براساس روایت نوف بن بکالی، بررسی و تبیین شده است. هدف اصلی کتـاب ارائة نمونـه های عیـنی و الگوهای شایسته بندگی خداوند به جویندگان راه صلاح و رستگاری است.

488 صفحه / وزیری


قیمت : 1,040,000 ریال 1,300,000 ریال