هم اندیشی معرفت شناسی جلد1

جمعی از دانشمندان

نویسندگان :
آیت الله محمدتقی مصباح یزدی - غلامرضا فیاضی - محمد لگن هاوسن - مصطفی ملکیان

در میان علوم عقلی و فلسفی، معرفت شناسی بر همه مقدم است. تقریباً تمام مواضعی که دانشمندان در دیگر علوم اتخاذ می کنند و احیاناً با هم در تضادند، ناشی از اصول و مبانی خاصی است که در حوزة معرفت شناسی پذیرفته می شود. این امر اهمیت بحث های معرفت شناختی را به خوبی روشن می سازد. این کتاب، جلد اول از مجموعه بحث های معرفت شناختی است که به صورت میزگرد میان استادان این رشته مطرح، و پس از تدوین و تحقیق بدین صورت عرضه شده است. در این میزگردها ماهیت معرفت، شرایط تحقق معرفت، اقسام معرفت و ارزش معرفتی این اقسام مورد گفت وگو قرار گرفته است. برای پربار شدن این گفت وگوها، دیدگاه های فیلسوفان مسلمان با اندیشه های معرفت شناختی فیلسوفان غرب نیز با هم تطبیق و مقایسه شده است.


قیمت : 1,280,000 ریال 1,600,000 ریال