زبان دین و قرآن

ابوالفضل ساجدی

  • کتاب برگزیده در هفتمین همایش سال جوزه
  • کتاب برگزیده در دومین دوره انتخاب کتاب و مقاله برتر قرآنی سال

زبـان دین و قرآن پاسخگوی بـخشی مهم از چـالش های کلامی-تفسیری و قرآن شناختی عصر حاضر است. زبان دین به تحلیل و توصیف گزاره های دیـنی به طـور عام و زبـان قرآن به تبـیین ابـعاد گزاره های قرآنی به طور خاص می پـردازد. تحلیـل گزاره های دینی و پرسش های ناظر به آنها به رویکردهایی مانند: زبـان معرفت بخش، غیـر معرفت بـخش، احساس گـرا، نـمادین، اسطوره، تمثیلی، و سلبـی منـتهی شده است. درباره گزاره های قرآنی علاوه بر آنها رویکردهای دیگری مانند زبان فطرت، هدایت، تالیفی، قوم، عرف عام، و عرف خاص نیز ارائه شده است. کتاب حاضر سه بخش دارد. دو بخش اول دیدگاه اندیشمندان غربی در زبان دین را تبیین و ارزیابی می کند. بخش سوم از یک سو ابعاد زبان قران را اشکار می کند و از سوی دیگر نظریات نویسندگان مسـلمانی را بـررسی می کند که تحت تاثیـر اندیـشه های غربی، آموزه های اسلامی و به ویژه قرآنی را تاویل و تحلیل کرده اند.

556 صفحه / وزیری


قیمت : 3,552,000 ریال 4,440,000 ریال