مهارت های سازگاری

علی حسین زاده

برای رسیدن به یک زندگی مطلوب، ضروری است که همسران انعطاف و سازگاری داشته باشند. رفتارهای خشک، پیچیده و ناسازگار، زندگی را بر همسران تنگ می‏کند و چهرة آن را در برابر دیدگان زن و شوهر و افراد خانواده زشت و نفرت انگیز می‏سازد. این انعطاف و سازگاری در گفتار و رفتار همسران رخ می نماید، و بخش پیدا و آشکار سازگاری، همین گفتار و رفتار است.
اما از این نکته نباید غافل شد که رفتار و گفتار ما زاییدة تفکر ماست. ما نمی‏توانیم برای پدید آمدن سازگاری صرفاً به رفتار و گفتار توجه کنیم. ریشة پدید آمدن مظاهر سازگاری در نوع تفکر ماست. به تعبیر دیگر، رفتار و گفتار ما شاخه‏هایی از تفکر ما هستند. بنابراین ابتدا لازم است برای وصول به سازگاری به مهارت‏هایی در زمینة تفکر بیندیشیم و بر آن مسلط شویم تا بتوانیم رفتار و گفتار خود را مهار کنیم؛ به سمت سازگاری سوق دهیم؛ و از بروز نمادهای انطباق‏ناپذیر جلوگیری کنیم.
در این زمینه می توان از مهارت‏های تفکر مثبت، تفکر نقاد، مسئله گشایی برای حل مسئله، آشنایی با تحریف‏های شناختی و کنترل تفکرهای انطباق‏ناپذیر، به منزلة بخشی از مهارت‏های شناختی سخن گفت. این کتاب درصدد است که این مهارت­ها را در اختیار خوانندگان ارجمند قرار دهد.

304 صفحه / وزیری


قیمت : 880,000 ریال 1,100,000 ریال