روان شناسی کاربردی 1

ابوالحسن حقانی

روان شناسی از رشته هایی است که هم موضوعی نظری و هم کاربردی دارد و به شیوه های گوناگون می تواند مورد استفاده قرار گیرد، و درحقیقت می توان گفت یکی از کاربردی ترین رشته های علوم انسانی به شمار می رود. این رشته نه تنها در مسائل مربوط به امور آموزشی، بلکه در بسیاری از موضوعات زندگی روزمره کاربرد عملی دارد. یافتن انگیزة بیشتر، آگاهی از کیفیت ابعاد گوناگون رشد کودک خود در مراحل مختلف، بهبود مهارت های زندگی، بهبود ارتباطات فردی و اجتماعی، درک بهتر دیگران، ایجاد فضای صمیمی در خانه و جامعه، تقویت حافظه، بهبود کارایی، کنترل هیجان های زندگی، و شیوه های تبلیغ ازجمله موارد کاربرد این رشته است.
کتاب پیش روی، که جلد نخست روان شناسی کاربردی است در موضوعات رشد آدمی، انگیزش و هیجان، یادگیری و حافظه، شخصیت، بهداشت روانی و اختلالات روانی با تأکید بر منابع اسلامی نگاشته شده است و با توجه به اینکه مخاطبان آن، دانشجویان دوره های غیرحضوری مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی اند، تلاش شده است که محتوای آن در سطح متوسط نگاشته شود.

363 صفحه / وزیری


قیمت : 1,120,000 ریال 1,400,000 ریال