پیش نیازهای مدیریت اسلامی

علامه مصباح یزدی

کتاب حاضر برگرفته از 13 جلسه سخنرانی­ ارائه شده در کنفرانسی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است که علامه در پایان هر جلسه به پرسش ­هاى حاضران پاسخ گفته ­اند.
محورهای بحث در جلسات 13 گانه عبارتند از : بحث انسان شناسى به منزله مقدمه علم مدیریت و سایر علوم انسانى، ضرورت وجود مباحث انسان شناسى در رشته مدیریت، اسرار پیچیده روان و سؤالات بى جواب، ارتباط روح و بدن در قرآن، ویژگى هاى عمده روح به عنوان حقیقت انسان، مفهوم فطرت به مثابه یکى از مفاهیم کلیدى در انسان شناسى اسلامى، نظام ارزشى اسلام، ویژگى تبیین پذیرى ارزش ها به منزله مهم ترین ویژگى نظام ارزشى اسلام، هدف از کسب ارزش هاى اخلاقى در اسلام و تطبیق دیدگاه مکاتب سودگرایى و لذت گرایى، نقد دو برداشت نادرست از «قرب»، فلسفة عرفان عملى، روابط میان ارزش ها و تأثیر آنها بر یکدیگر، تطبیق مدیریت مادى و مدیریت اسلامى و در نهایـت ارزیابـی بـرداشت هاى مختـلف از اصطلاح «مدیریت اسلامى».

272 صفحه / وزیری جلد سخت


قیمت : 600,000 ریال 750,000 ریال