معیار دانش ج1

عسکری سلیمانی امیری

* کتاب شایسته تقدیر در بیست و سومین دوره کتاب فصل جمهوری اسلامی (1391) *

کتاب منطق در سطح مقدمات و متوسطه به زبان فارسی نسبتا فراوان است، اما کتابی که حاوی سطوح عالی مباحث منطقی و برخوردار از اتقان لازم باشد، بسیار اندک است. شاید تنها کتاب تقریبا جامع در سطح عالی به زبان فارسی، اساس الاقتباس محقق طوسی باشد؛ اما همین کتاب نیز به دلیل ادبیات کهنش و خالی بودن از برخی مباحث کلیدی فلسفه منطق یا پاره ای مشرب های منطقی مانند منطق اشراقی، یا مختصر بودن مباحث مزبور در آن، خالی از کاستی نیست. کتاب پیش روی، مجموعه ای از مباحث منطقی است که از منابع اصیل منطقی که منطق دانان مسلمان به ویژه فارابی و ابن سینا تنقیح کرده و بسط داده اند فراهم آمده و ضمن اشاره به منشأ تاریخی بعضی از بحث ها به سبک منطق جدید تبیین و استدلال شده است و تمامی مباحث با ذکر منابع اصلی منطقی، مستدل و متقن می بـاشد. جلد اول در چهار محور مباحث مقدماتی، منـطق تعریف، قضایـا و استـدلالِ مباشر از بخش منطقِ استنتاج و جلد دوم در سه محور حجت از بخش منطقِ استنتاج، برهان و مغالطه تنظیم شده است. و نیز مباحث جدیدتر منطقی از قبیل انواع تعریف های لفظی، نقض محمول، عکس نقیض و انواع برهان لمّی و انّی در قیاس استثنایی به آن افزوده شده است.


قیمت : 1,040,000 ریال 1,300,000 ریال