فلسفه سیاست

محمد جواد نوروزی

* کسب رتبه از دومین همایش کتاب سال حوزه *

فلسفه سیاست به کاوش درباره مسائل اساسی ناظر به اداره جامعه می پردازد و از روش فلسفی برای تبیین مسائل بهره می گیرد و در آن پرسش های مهمی مطرح اند که اندیشمندان در طول تاریخ کوشیده اند به آنها پاسخ گویند نظیر:
آیـا حکومت در جوامع انـسانی، یک ضرورت است؟ اگر حکومت ضروری است، حاکم و فرمانروای شایسته کیست و چه ویژگی هایی دارد؟ بهترین نوع حکومت، کدام است؟
این کتاب، مراد از فلسفه سیاست یعنی بحث از اصول و مسائل کلان حاکم بر سیاست را بـه بحث گذاشته است. فلسفه هرعلمی، مسائل کلان حاکم بر آن علم را بررسی می کند. بر این اساس، هر علمی دارای فلسفه آن علم است که در آن، علم مـورد نظر، بـه عنوان موضوع فلسفه، مورد مطالعه قـرار می گیرد. در عرصه سیاست نیـز ضرورت حکومت، مشروعیت حکومت و حاکم مورد بررسی فلسفه سیاست است.

212 صفحه / وزیری


قیمت : 400,000 ریال 500,000 ریال