نظام معرفت شناسی سینوی ج1

ادراک حسی

* کسب رتبه کتاب شایان تقدیر در بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی (1396) *

این تحقیق کوشیده است با بیان اهمیت معرفت شناختی ادراک حسی، و سهم هریک از حواس، به تبیین تأثیرات بی مانند قـوة واهـمه در شـکل گیری معـرفت بـپردازد و بـا توجـه به کارکردهای گستردة حواس، خطاها و چگونگی اعتماد بر آنها را مطرح کند تا از این رهگذر، بتواند مبنایی برای معرفت عقلی و سرانجام، جغرافیایی از اندیشه های معرفت شناختی ابن سینا به دست دهد.

352 صفحه / وزیری


قیمت : 704,000 ریال 880,000 ریال