نظام معرفت شناسی سینوی ج2

ساحت های عقل

* کسب رتبه کتاب شایان تقدیر در بیست و چهارمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی (1396)*

ضلع مهم منظومه معرفتی ابن سینا, ادراک عقلی است که محصول تعامل عقل بشری و عقل فعال است. اما تبیین آن, جایگاه عقل نظری, سهم هریک از آن دو نیرو، و نیز سهم حواس و عقل, در فرایند معرفت, از دشوارترین بحث های این منظومه است. این نوشته می کوشد با واکاوی این مباحث, به بسیاری از پرسش ها پاسخ دهد.

وزیری / 441 صفحه


قیمت : 888,000 ریال 1,110,000 ریال