فروشگاه جامع » انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)خودشناسی برای خودسازی ( علامه مصباح یزدی )

دسته: اخلاق - کتب علامه مصباح یزدی
نوع محصول: کتاب

قیمت: ۴۰۰,۰۰۰ریال
۳۲۰,۰۰۰ ریال
وزن : ۱۵۸ گرمتوضیحات :

موضـوع بحث عبارت اسـت از: «انسـان از این نظـر که موجـودى است کمال پـذیر»، و هدف و فایده آن عبارت است از: «شناختن کمال حقیقى و راه رسیدن به آن»، و اسلوب آن عـبارت است از: «بررسى بینش هاى درونى خویش براى بازشناختن خواست ها و کشش هایى که در وجود ما براى کمال نهاده شده، و عواملى که ما را در راه رسیـدن بـه آن کمک مىکند و بـررسـى شـرایطى کـه مىتوان از آنها بـراى این منظور بهره بـردارى کرد».

براى اثبـات مطالب مـىکوشـیـم بــه دریافـت هاى وجـدانى و براهین ساده عقلى اکتفا کنیم، و بـا استـفاده از روشـن تـریـن و قـطـعىتـریـن معـلومات، به کشف مجهولات نایل آییم، و در موارد لزوم به دلیل هاى پیچیده عقلى و نقلى اشاره اى مىکنیم.128 صفحه / وزیریجستجوسبد خرید
تعداد محصول:
جمع خرید:

            

اعضا
نام کاربری:
*

رمز عبور:
*عضویت در فروشگاه


نماد اعتماد الکترونیک