جبر فلسفی از دیدگاه استاد فیاضی

سید محمد جواد میر جعفری میاندهی

تألیف حاضر تلاش می کند با تبیین مواضع فلاسفه، متکلمان و برخی اصولیان در باب مسئلة ضرورت علّی و معلولی و نتایج کلامی آن، مانند قدرت و اختیار الهی و انسانی و حدوث زمانی عالم، و در نهایت طرح آرای استاد بزرگوار، آیت الله فیاضی و تحلیل و مقایسة آن با آرای پیشین، نشان دهد که دیدگاه استاد توانسته به یک نزاع کهن فلسفی ـ کلامی پایان دهد.

208 صفحه / رقعی


قیمت : 400,000 ریال 500,000 ریال