اخلاق لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی

حمزه علی وحیدی منش

اخلاق انسانی برای دموکراسی همانند آب و هوا برای گیاهْ حیاتی است. تنها مکاتبی که در موجه سازی التزام به چنین اخلاقی موفق ظاهر شوند، مدعیان راستین دموکراسی توانند بـود. ایـن کتاب کوشیـده است، این مسئـله را بـه صورت مقایسه ای در لیبرالیسم و اسلام بررسی کند. برخی از مهم ترین سؤال های پژوهش پیش رو، از این قرار است:
1. دموکراسی تا چه میزان به اخلاق انسانی وابسته است؟
2. رویکرد لیبرالیسم و اسلام در باب اخلاق انسانی چیست؟
3. نیازمندی های اخلاقی دموکراسی در لیبرالیسم بیشتر قابل تأمین است یا در اسلام؟

386 صفحه / رقعی


قیمت : 768,000 ریال 960,000 ریال