لقای الهی

علامه مصباح یزدی

مباحث کتاب در قالب 6 نشست تنظیم شده است. نشست اول تا سوم بر محور آیة شریفه ى «یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه» دور می زند. در نشست اول و دوم چیستی ملاقات با خداوند و حرکت به سوی او مورد کاوش قرار گرفته است.
نشست سوم به تشریح دو هدف اساسی زندگی و حرکت انسان، یعنی لقای خداوند و سرای آخرت می پردازد.
در نشست چهارم که درباره ى راه دستیابی به لقای الهی و امید داشتن به آن است از مباحثی چون: دیدگاه های رایج درباره ملاقات با خدا، راه نیل به لقای الهی، امید به لقای الهی و بیان تلازم میان باور به لقای خداوند و امید به آن، و نیز لذت انس با خدا، مراتب و درجات عبادت، و لزوم عبادت هایی خالصانه و زدودن زنگار ظواهر از عمل صالح سخن به میان آمده است.
نشست پنجم به بیان عوامل بازدارنده و زمینه های ناامیدی از لقای الهی پرداخته است.
در نشست ششم به راه کارهای برخورداری از امید به لقای الهی اشاره شده است. در این بخش ضمن تأکید بر باور به لقای الهی، مسأله شناخت علمی لقای الهی و ارتباط آن با امید به لقای خداوند بیان شده است.

144 صفحه / رقعی


قیمت : 450,000 ریال 500,000 ریال