ره یافت ها و ره آوردها جلد اول - منطق معرفت شناسی فلسفه اسلامی فلسفه علم

دیدگاه های حضرت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی

مجموعه مقالات ره یافت ها و ره آوردها، بـازتاب بخشی از آرا، اندیشه ها و نوآوری های حضرت علامه مصباح یزدی در سیر الهی و صیرورت "جهان نوری" شدن ایشان است. در جلد نخست این مجموعه، مباحث مربوط به منطق، معرفت شناسی، فلسفه و فلسفه علم؛ و در جلد دوم مباحث مربوط به اخلاق، هنر و حقوق؛ و در جلد سوم مباحث مربوط به جامعه شناسی، علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد؛ و در جلد چهارم مباحث مربوط به قرآن، حدیث، کلام وتاریخ اسلام ارایه شده است.
به یقین دریای یافته های این مجتهد فقه اکبر گسترده تر و ژرف تر از آن است که به سادگی بتوان آن را پیمود یا در آن غوص نمود و قله های سترگ اندیشه هایش چنان رفیع است که عقاب عقل را پروازها و پر ریختن ها باید، تا دامنه های حیات بخش، زیبا و دل انگیزش را نظاره کند.

588 صفحه / وزیری


قیمت : 1,600,000 ریال 2,000,000 ریال