راهیان کوی دوست

علامه مصباح یزدی

این کتاب ویراسته سلسله درس هاى اخلاق استاد در حوزه علمیه قم می باشد، موضوع اصلى سخن استاد در این درس ها، متن حدیث معروف معراج است که با بیانى دل نشین و گویا همراه با آیات قرآنى شرح و تبیین شده است. گفتنی است متن این حدیث شریف که به راستی محتواى آن یک دوره عرفان و حکمت و اخلاق و معنویت است، در کتاب هاى معتبر حدیثى همچون: ارشادالقلوب دیلمى و بحارالانوار مجلسى آمده است.
حضرت استاد با محور قرار دادن این حدیث، بیست درس با عنوان هاى ذیل ارائه فرموده اند:
درس اول، «مقام توکل و رضا»: در این درس مباحثى درباره حقیقت توکل از دیدگاه قرآن کریم و روایات، تلازم ایمان و توکل، توکل و لزوم کار و فعالیت و عدم منافات این دو، مطرح شده است؛
درس دوم، «منزلت توکل و رضایت به قضاى الهى»: در این درس عمدتاً به این نکته توجه داده شده که خداوند همواره، خیرخواه حقیقى انسان است؛
درس سوم، «محبت الهى و راه رسیدن به آن»؛
درس چهارم، «ویژگی هاى اولیاى خدا»: در این درس ویژگی هایى مانند: نشاط و دلخوشى، ذکر و یاد حق، و زهد، براى اولیاى الهى برشمرده شده و نیز راه تحصیل زهد و پرهیزگارى نشان داده شده است؛
درس پنجم، «خصلت هاى رهیافتگان به بهشت، و میراث تحمل گرسنگى و سکوت»: در این درس گزیده اى از حدیث معراج محور قرار گرفته و ثمرات تحمل گرسنگى و سکوت مشروع و معقول، براى رسیدن به رستگارى و سعادت جاودانى تذکر داده شده است؛
درس ششم، «لزوم توجه به نماز و درک حضور خداوند»: در این درس ضرورت نماز با حضور قلب مطرح شده است؛
درس هفتم، «امتیازات اولیاى الهى»: امتیازات و بهره هایى که شامل حال اولیاى خدا می شود، همچون یاد خدا و تکلم با او و لذت هاى بی بدیلى که اولیاى خدا درمی یابند، یادآورى شده است؛
درس هشتم، «لزوم دوستى و محبت به فقرا و مستمندان»؛
درس نهم، «عدم تبعیت از خواهش هاى نفسانى»؛
درس دهم، «نکوهش دنیا و دنیاگرایان»: در این درس مفهوم دنیاخواهى و آخرت طلبى و مراتب این دو، و نیز ویژگی هاى بیست گانه اهل دنیا آمده است؛
درس هاى یازدهم، دوازدهم و سیزدهم، «اوصاف اهل آخرت»: در این درس ها اوصافى مانند: حیا، بیداردلى، خوف از عظمت الهى، توجه به خدا، معرفت ناب به خدا، مبارزه با نفس اماره، محو شدن در جمال ربوبى و مورد عنایت خداوند بودن براى آخرت طلبان برشمرده شده است؛
درس چهاردهم، «مقام و معرفت زاهدان»؛
درس پانزدهم، «نقش ارزشى روزه و سکوت»: در این درس، سکوت به مثابه آبادکننده دل اولیاى خدا توصیف شده است؛
درس شانزدهم، «مؤمنین رهیافته به یقین و باریابى به رضوان حق»؛
درس هفدهم، «ویژگی هاى زندگى گوارا و پایدار»؛
درس هجدهم، «موفقیت در آزمون الهى و عنایات ویژه خداوند»؛
درس نوزدهم، «مقام عابدان و رسولان الهى»: در این درس عناوینى مانند نقش تعقل در مقام عبادت، و نیز نقش یاد خدا و گریز از غفلت در مقام آنان، تأثیر کم گویى و کم خورىِ (معقول) در شناخت و ادراک، مطرح شده است؛
درس بیستم، «چگونگى محبت به خدا»: در این درس مطالبى درباره رابطه زهد و عبادت با محبت خدا، رابطه گریه با محبت خدا و نقش رفاقت و دوستى با علما و فقرا در محبت به خداوند آمده است.

264 صفحه / وزیری / جلد سخت


قیمت : 800,000 ریال 1,000,000 ریال