مبانی و اصول عرفان نظری

سید یدالله یزدان پناه

« کتاب برگزیده در بیست و هشتمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی »

مولف: سید یدالله یزدان پناه

اهمیت شناخت و آگاهی نسبت به نظام هستی شناسانه ای که عرفان اسلامی در قالب نظری ارائه نموده اند، امروزه بر کسی پوشیده نیست. اقبال عمومی به معنویت در روزگار روبه افول مادی گرایی از سویی، و رواج عرفان های کاذب و بی پایه و همسو با اهداف استکباری از سوی دیگر، اهمیت نشر و ارائه عرفان اصیل اسلامی را دوچندان کرده است.
افزون بر این، لزوم نقد و تحلیل اندیشه های معرفتی جهت دستیابی به معارف حقیقی اهل بیت(ع) از مهم ترین رسالت های اندیشمندان شیعی به شمار می رود که زمینه این امر خطیر جز با ارائه بی پیرایه و به دور از هرگونه تعصب چنین اندیشه هایی میسر نمی گردد، همان گونه که مؤلف گرامی سعی نموده زمینة آن را در این کتاب فراهم نماید.

وزیری / جلد سخت / 712 صفحه


قیمت : 4,560,000 ریال 5,700,000 ریال