قتل از روی ترحم

اتانازی

اتانازی مساعدت و سرعت بخشیدن به مرگ شخصی است که دچار بیماری علاج ناپذیر گشته، درد و مشقت شدیدی را تحمل می کند و به زودی خواهد مرد.
ایـن موضـوع از مسائـل چالش بـرانگیـز در دنیـای امروز است موضـوعی نـویافته و جدیـد کـه از لحاظ جنبـه های مختـلف پزشکی، فقهی، حقوقی و قانونی نیازمند واکاوی های روش مند است. در این نوشتار حکم تکلیفی و احکام وضعی اتانازی در صور مختـلف آن، مسائـلی همچون جـواز خودکشی، کمک به مرگ بیـماران لاعلاج ، تـرک معـالجه و ادامه درمـان و قطـع دستگاه های احیا از بیماران در شرف مرگ و حدود وجوب حفظ نفس از دیدگاه فقـه غنی و پویای شیـعه مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.

160 صفحه / رقعی


قیمت : 512,000 ریال 640,000 ریال