کاوشی در ژرفای معرفت شناسی 1 - معرفت چیستی امکان و عقلانیت

محمد حسین زاده

مولف: محمد حسین زاده
کتاب حاضر ـ معرفت؛ تعریف، امکان و عقلانیت ـ که می توان آن را فرامعرفت شناسی به شمار آورد، در چهار بخش سامان یافته است:
1. مسئلة تعریف معرفت؛
2. مبحث امکان معرفت و عقلانیت آن؛
3. ارزیابی مهم ترین ادلة اثبات ادعاهای شکاکیت و نسبیت‏گرایی؛
4. بررسی نسبیت گرایی پیچیده و سوبژکتیویسم برخاسته از آن.
508 صفحه / وزیری

قیمت : 800,000 ریال 1,000,000 ریال