عقل در حکمت متعالیه و مکتب تفکیک

جمال سروش

اختلاف نظر تنها منحصر در استفاده از علوم عقلی نیست. فقها، اخباریون و خود تفکیکی ها نیز با هم اختلاف نظر دارند و حتی گاهی یک فقیه در آرای خویش تبدل رأی پیدا می کند. پس اگر اختلاف نظر در یک علم دلیل بطلان آن علم باشد باید همة مکاتب فکری، و از جمله مکتب تفکیک را نیز، باطل بدانیم.

رقعی / 228 صفحه


قیمت : 728,000 ریال 910,000 ریال