انسجام گروی در توجیه با تاکید بر آرای کیث لرر بررسی تحلیلی انتقادی

مهدی عبداللهی

توجیه، مهم ترین و چالش انگیزترین رکن معرفت از منظر معرفت شناسی غرب است. مبناگروی، نظریة کلاسیک توجیه و دیدگاه عموم فیلسوفان اسلامی است. اما در قرن بیستم دیدگاه های رقیبی برای مبناگروی پدید آمد که مهم ترینِ آنها انسجام گروی است.
کتاب پیش رو با تأکید بر دیدگاه های کیث لرر، مهم ترین انسجام گرای معاصر، به تحلیل و بررسی انتقادی این نظریه پرداخته است.

694 صفحه / رقعی


قیمت : 1,384,000 ریال 1,730,000 ریال