بازنمایی ژئوپلیتیکی غرب از اسلام و مسلمانان

رضا جنیدی

تصویر ذهنی انسان ها از مکان ها چگونه خلق می شود، و تصـویر خلق شده چه تأثیری بر مکان ها و مردم ساکن در آنها دارد؟ این پژوهش، با بهره گیری از رویکردهـای تحلیـل گفتمان انتـقادی، شیـوه هـای بـازنمایی اسلام و مسلمانان در رسانـه های غـربی را تحلیل کرده است تا آگـاهی مردم را دربارة قدرت زبان و به ویژه نقش آن در جفا و سلطة ژئوپلیتیکی غرب بر سرزمین های اسلامی افزایش دهد.

480صفحه / وزیری


قیمت : 1,536,000 ریال 1,920,000 ریال