معرفت شناسی اسلامی - درس های آیت الله فیاضی

رضا درگاهی فر

در منابع فلسفه اسلامی، بحث های معرفت شناسانه فراوانی وجود دارد. می توان این مباحث را استخراج، و سامانه معرفت شناختی منطوی در حکمت اسلامی را تدوین و عرضه کرد. در این کتاب، به بخشی از این مباحث، شامل چیستی معرفت، موضوع و هدف معرفت شناسی، تقسیم علم به حصولی و حضوری و وجوه اشتراک این دو قسم علم پرداخته شده است.

رقعی / 342 صفحه


قیمت : 680,000 ریال 850,000 ریال