اخلاق سکولار

محمد سربخشی

این کتاب پژوهشی در قلمرو فلسفه اخلاق است که با هدف مشخص کردن چالش های فراروی مبانی نظری و ادله اخلاق سکولار به انجام رسیده است. نویسنده این اثر را در 4 فصل ذیل سامان داده است؛
1.معناشناسی
2.علل و ادله پیدایی سکولاریسم
3.علل و دلیل های پیدایی اخلاق سکولار
4.مبانی اخلاق سکولار


قیمت : 1,840,000 ریال 2,300,000 ریال