ساخت واقعیت اجتماعی ترجمه: جواد عابدینی

جان سرل

واقعیت اجتماعی افزون بر جامعه شناسان، توجه فیلسوفان را نیز به خود معطوف داشته است. می توان فیلسوف تحلیلی معاصر، جان سرل را برجسته ترین فیلسوفی دانست که سرشت و ساختار واقعیت اجتماعی را از بعد فلسفی بررسی کرده است. وی نتیجة سال ها تحقیقات خود را در کتاب ساخت واقعیت اجتماعی با رویکردی تحلیلی مطرح می سازد. سرل در این کتاب به حوزه ای پرداخته که در کل سنـت فلسفة تحلیلی تقریباً دست نخورده بوده، و آن عبارت از بررسی نظام مند نحوة وجود واقعیت های اجتماعی و به ویژه زیرمجموعة خاصی از آنها به نام واقعیت های نهادی است.

450 صفحه / رقعی


قیمت : 1,440,000 ریال 1,800,000 ریال