شاخص مشارکت سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی

محمد حسین خلوصی

مشارکت سیاسی در ثبات بخشی، نفوذ و عمق یابی نظام سیاسی نقش کلیـدی دارد. نظام سیـاسی زمانی به اهداف خـود نایـل می شود که از مشارکت گستردة شهروندان برخوردار باشد. بر این اساس مشارکت سیاسی مطلوب یکی از ویژگی های مهم جامعة پیشرفته به لحاظ سیاسی است. مطلوبیت مشارکت سیاسی معطوف به سه حوزة بینش، ساختار و رفتار سیاسی است. در هر یک از این سه حوزه شاخص هایی از منابع دینی استـخراج شده است کـه می توانـد میـزان مطلوبیـت مشارکت سیاسی را در آن حوزه نمایش دهد.


قیمت : 200,000 ریال 250,000 ریال