حرکت حبی و نقش آن در ظهور تعینات در مکتب ابن عربی

عبداللطیف عالمی

* اثر شایسته تحسین در هجدهمین دوره کتاب سال حوزه *

حرکت حبی از آموزه های بنیادین عرفان اسلامی است. این نوشتار از دو نظر به این مسئله پرداخته است: 1. هویت و چیستی حرکت حبی؛ 2. نقش آن در ظهور تعینات الهی و کونی.
در بخش اول کتاب، پس از تصویر دقیق مسئله، روشن می شود که حرکت حبی از شئون ذاتی حق تعالی بوده، اطلاق حرکت بر آن، به نحو حقیقت است، نه مجاز.
بخش دوم نیز به شرح و بسط این موضوع اختصاص یافته است که وجود مطلق چگونه خود را در تعینی، آشکار می سازد و از اجمال به تفصیل می آید.

وزیری / 548 صفحه


قیمت : 1,744,000 ریال 2,180,000 ریال