جهت خریدهای عمده به منظور صرفه در هزینۀ ارسال، با فروشگاه (داخلی5) تماس حاصل نمایید تا مرسوله از طریق باربری ارسال گردد

توجه! >> جهت خریدهای عمده به منظور صرفه در هزینۀ ارسال، با داخلی فروشگاه تماس حاصل نمایید تا مرسوله از طریق باربری ارسال گردد.

شماره تماس :  5 و 37832194 - 025 - داخلی 5