»»»توجه! به اطلاع می‌رسد ارسال بسته‌های پستی به دلیل انبار گردانی و تعطیلات مربوط به کرونا با تأخیر یک هفته ای صورت می‌پذیرد «««

»»»توجه! به اطلاع می‌رسد ارسال بسته‌های پستی به دلیل انبار گردانی و تعطیلات مربوط به کرونا با تأخیر یک هفته ای صورت می‌پذیرد «««