شماره 46 (بررسي قوه مجريه)

فصل نامه فرهنگی اجتماعی و سیاسی پویا

پویا

بهار 1400

قیمت : 7,000,000 ريال

شماره 45 (ويژه ارتحال علامه مصباح يزدي)

فصل نامه فرهنگی اجتماعی و سیاسی پویا

نشريه پويا

زمستان 1400

قیمت : 100,000 ريال


معرفی فصلنامه ها

قیمت : 70,000 ريال

شماره : 43

قیمت : 70,000 ريال

شماره : 42

قیمت : 70,000 ريال

شماره : 41

قیمت : 70,000 ريال

شماره : 40

قیمت : 70,000 ريال

شماره : 39

قیمت : 70,000 ريال

شماره : 38

قیمت : 70,000 ريال

شماره : 37

قیمت : 70,000 ريال

شماره : 36

قیمت : 70,000 ريال

شماره : 35

قیمت : 70,000 ريال

شماره : 34

دیگر شماره ها